top of page

BunkerEx sekretesspolicy

BunkerEx Limited ("BunkerEx", "vi" eller "oss") har åtagit sig att skydda och respektera din integritet.


Du bör läsa denna integritetspolicy tillsammans med BunkerEx Limiteds användarvillkor
(https://www.bunker-ex.com/terms/). BunkerEx Limited är registrerat i England och Wales med Company
Registreringsnummer 10229926 och har sin verksamhet på New Broad Street House, 35 New
Broad Street, London EC2M 1NH.


Hänvisningar till "du" eller "din" är till den individ vars personuppgifter vi tar emot och/eller kommer åt
i samband med vår verksamhet. Referenser till "tjänsten/tjänsterna" och "webbplatserna" är till programvaran
produkter och webbplatser som tillhandahålls av BunkerEx.


Syftet med denna policy är att låta dig veta hur vi kommer att använda alla personuppgifter som vi samlar in från dig eller kommer åt om dig i samband med vår verksamhet. Den förklarar också vilka rättigheter du har att få tillgång till eller ändra dina personuppgifter.


Vi är databehandlare av de personuppgifter som lämnas till oss av dig eller vår kund. I den
Om data har lämnats av vår kund är vår kund personuppgiftsansvarig för sådana
personlig information. Vi kommer därför endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med instruktionerna från vår kund. Vi kan samla in extra data om dig för att tillhandahålla vår tjänst, enligt klausul 2.0.

1.0 Kundens skyldigheter
Följande termer ska ha den betydelse som de tillskrivs nedan:


(i) "Datakontrollant" har den betydelse som anges i GDPR;
(ii) "Databehandlare" har den betydelse som anges i GDPR;
(iii) "Dataskyddstillsynsmyndighet" avser tillämplig tillsynsmyndighet med jurisdiktion över endera
part, och i varje fall eventuellt efterträdande organ från tid till annan;
(iv) "Datasubjekt" har den betydelse som anges i GDPR;
(v) "Sekretesslagar" avser all tillämplig dataskydds- och integritetslagstiftning, förordningar och vägledning
reglerar skyddet av personlig information inklusive men inte begränsat till förordning (EU) 2016/679
(den "Allmänna dataskyddsförordningen" eller "GDPR"); och
(vi) "Process", "Bearbetning" eller "Behandlad" har den betydelse som anges i GDPR.


Datakontrollant och databehandlare
Parterna erkänner att kunden är personuppgiftsansvarig och BunkerEx är databehandlare för
kundens personliga information. BunkerEx kommer att behandla personuppgifter i enlighet med
Klausul 2.0 i detta databehandlingstillägg.


Kundens skyldigheter som personuppgiftsansvarig

Kunden garanterar att kundens personuppgifter har erhållits på ett rättvist och lagligt sätt
och i alla avseenden i enlighet med integritetslagarna. Kunden ska följa alla dess
skyldigheter enligt integritetslagar och ska fullt ut gottgöra och hålla BunkerEx skadeslös från och mot alla förluster, skador, anspråk, kostnader och utgifter (inklusive, utan begränsning, rimlig juridisk
kostnader) åtalas eller ådras av eller tilldelas BunkerEx till följd av eller i samband med någon
Kundens brott mot denna integritetspolicy och/eller integritetslagarna.


 

2.0 Insamling, användning, skydd, lagring och utlämnande av dina personuppgifter


2.1 Hur vi samlar in dina uppgifter


När du besöker våra webbplatser eller använder våra tjänster samlar vi in personuppgifter. Hur vi samlar in det kan vara
brett kategoriseras i följande:


Information som du lämnar till oss:


"Personuppgifter är information om en identifierbar individ. Vi kommer att samla in och behandla följande
information om dig när du eller din arbetsgivare (vår kund):
– skapa ett konto för att använda vår webbplats;
– göra en förfrågan, ge feedback, göra ett klagomål eller skicka in korrespondens via post, e-post eller
på vår hemsida;
– ll i formulär på de webbplatser som tillhandahålls av BunkerEx. Detta inkluderar information som tillhandahålls vid tidpunkten för
registrera dig för tjänsten eller när du begär ytterligare information;
– prenumerera på vårt nyhetsbrev och e-postlistor; och
Informationen du lämnar till oss kommer att innehålla (beroende på omständigheterna): – Identitet
och kontaktuppgifter: ditt namn, en plats, jobbroll, telefon/mobilnummer, Instant Messenger
användarnamn och e-postadress;
– Finansiell information: om du köper våra tjänster kommer du också att tillhandahålla betalningsinformation, vilket kan inkludera
faktureringsadresser, kredit-/betalkortsuppgifter och bankkontouppgifter.
Information vi samlar in automatiskt:
Vi samlar in viss information om dig automatiskt när du besöker våra webbplatser eller använder våra tjänster, t.ex
din IP-adress och enhetstyp. Vi samlar också in information när du navigerar genom våra webbplatser
och tjänster, inklusive vilka sidor du tittade på och vilka länkar du klickade på. Denna information är användbar
för oss eftersom det hjälper oss att få en bättre förståelse för hur du använder våra webbplatser och tjänster så att vi
kan fortsätta att ge den bästa möjliga upplevelsen (t.ex. genom att anpassa innehållet du ser).
En del av denna information samlas in med hjälp av cookies och liknande spårningstekniker.


Information vi får från tredje part:


Som databehandlare kommer vi att få information om dig från tredje part:
– Våra kunder (din arbetsgivare): vi kommer att få personlig information om dig från din arbetsgivare i
förloppet att tillhandahålla våra tjänster, såsom ditt namn, din roll och din e-postadress för att skapa en
konto för att du ska få tillgång till och använda tjänsten
Vi kan också få information om dig från tredje part om du har angett för en sådan tredje part
som du vill höra från oss (t.ex. från integration med din befintliga affärssystem).

2.2 Hur vi använder dina uppgifter
Först och främst använder vi dina personuppgifter för att driva våra webbplatser och förse dig med alla tjänster
du har begärt och hanterar vår relation med dig. Vi använder även dina personuppgifter för andra
syften, som kan innefatta följande:


För att kommunicera med dig. Detta kan inkludera:


– förse dig med information som du har begärt från oss (som utbildnings- eller utbildningsmaterial) eller
information som vi måste skicka till dig.;
– operativ kommunikation, som ändringar av våra webbplatser och tjänster, säkerhetsuppdateringar eller assistans

med att använda våra webbplatser och tjänster;
– marknadskommunikation i enlighet med dina marknadsföringspreferenser;
– ber dig om feedback eller att delta i någon forskning vi genomför.
För att stödja dig: Detta kan inkludera:
– hjälpa till med att lösa tekniska supportfrågor eller andra frågor som rör webbplatserna eller
tjänster, antingen via e-post, support i appen eller på annat sätt.
För att förbättra våra webbplatser och tjänster och utveckla nya: Till exempel: – genom att spåra och
övervaka din användning av webbplatser och tjänster så att vi kan fortsätta att förbättra, eller genom att utföra tekniska
analys av våra webbplatser och tjänster så att vi kan optimera din användarupplevelse och ge dig
med nyare verktyg.


För att skydda BunkerEx och våra kunder:


– så att vi kan upptäcka och förhindra all bedräglig eller skadlig aktivitet, och se till att alla är det
använder våra webbplatser och tjänster rättvist och i enlighet med våra användarvillkor (https://www.bunker
ex.com/terms/).
För att analysera, aggregera och rapportera:
– anonym forskning om allmänt engagemang på vår webbplats.
För "legitima intressen":
– där vi hänvisar till att använda din information utifrån våra "legitima intressen", menar vi våra
legitima affärsintressen av att bedriva och hantera vår verksamhet och vår relation med dig,
inklusive det legitima intresse vi har av att anpassa, förbättra, modifiera eller på annat sätt förbättra
de tjänster och/eller kommunikation som vi tillhandahåller till dig och förbättra säkerheten och optimeringen av
vårt nätverk, webbplatser och tjänster.
Där vi använder din information för våra legitima intressen ser vi till att vi tar hänsyn till ev
potentiell påverkan som sådan användning kan ha på dig. Våra legitima intressen åsidosätter inte automatiskt
din och vi kommer inte att använda din information om vi anser att dina intressen ska åsidosätta våra såvida vi inte
har andra skäl att göra det (såsom ditt samtycke eller en juridisk skyldighet). Om du har några funderingar kring
vår behandling hänvisar vi till information om "Dina rättigheter" (Klausul 3.1) nedan.

2.3 Hur vi skyddar dina uppgifter


BunkerEx strävar efter att följa de procedurer som anges i SOC II för säkerhet, tillgänglighet, bearbetning
integritet, kondentialitet och integritet för vårt system. Vi arbetar aktivt med säkerhetskonsulter för att säkerställa
vi följer dessa standarder. För ytterligare information om dessa, vänligen kontakta team@bunker
ex.com (mailto:team@bunker-ex.com).

Vi vidtar kommersiellt rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot obehöriga eller
olaglig behandling av personuppgifter och mot oavsiktlig förlust eller förstörelse av eller skada på
personlig information. Överföringen av information via internet är dock inte helt säker. Den där
betyder att vi inte kan garantera säkerheten för dina uppgifter. All överföring av data till vår webbplats och
tjänsten sker helt på egen risk. Om du tror att någon har obehörig åtkomst till ditt konto
vänligen meddela oss omedelbart.


För detaljer om våra säkerhetsrutiner, vänligen kontakta oss på team@bunker-ex.com (mail till:team@bunker
ex.com).


2.4 Var din data lagras
Personuppgifter lagras hos vår värdleverantör Microsoft Azure på servrar baserade inom Europa
Ekonomiskt område ("EES").

Observera också att de uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till en destination utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Det kan också behandlas av personer som verkar utanför EES som
arbeta för oss, för en av våra leverantörer. Sådana personer kan vara engagerade i bland annat
tillhandahållande av vissa tjänster som stöder vår webbplats och tillåter oss att tillhandahålla tjänsterna till dig. Det
kan också behandlas av personer som är verksamma utanför EES som arbetar för våra kunder som en del av
service vi tillhandahåller dem.

Närhelst vi överför dina personuppgifter från EES, säkerställer vi en liknande skyddsgrad
läggs till det genom att se till att minst en av följande överföringslösningar implementeras: – Vi kommer
överför endast dina personuppgifter till länder som har ansetts tillhandahålla en adekvat nivå av
skydd för personuppgifter av Europeiska kommissionen. För ytterligare information, se European
Kommissionen: Adekvat skydd av personuppgifter i länder utanför EU
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection
personuppgifter-icke-EU-länder_sv);


– Där vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal som godkänts av EU
Kommissionen ger personuppgifter samma skydd som den har i Europa. För ytterligare information, se
Europeiska kommissionen: Modellavtal för överföring av personuppgifter till tredjeländer
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts
transfer-personal-data-third-countries_sv); och

 

– Där vi använder leverantörer baserade i USA kan vi överföra data till dem om de är en del av integriteten
Shield som kräver att de tillhandahåller liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa
och USA. För ytterligare information, se Europeiska kommissionen: EU-US Privacy Shield
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy
sköld_sv).


2.5 När vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter


I samband med syftena och på de lagliga grunder som beskrivs i denna integritetspolicy kan vi komma att dela
din personliga information när det är relevant med tredje part såsom:
Våra tjänsteleverantörer:
Leverantörer involverade i leverans och support av tjänsten, som agerar som bearbetare, inklusive för
lagring av data förutsatt att sådana tjänsteleverantörer följer alla tillämpliga lagar och förordningar

och våra instruktioner i samband med behandling av personuppgifter. Vi respekterar din integritet och bara passerar
på denna information för att möjliggöra tillhandahållande av tjänsten.


Andra tredje parter (inklusive professionella rådgivare):
Utlämnande av dina personuppgifter till tredje part kan också förekomma om vi är skyldiga att lämna ut din
personuppgifter för att uppfylla eventuella rättsliga skyldigheter, för att upprätthålla våra användarvillkor
(https://www.bunker-ex.com/terms/), eller för att skydda egendomen, rättigheterna eller säkerheten för BunkerEx, användare av
våra tjänster eller andra. Detta inkluderar att använda tredjepartsorganisationer för att förhindra bedrägeri eller minska
kreditrisk.


Potentiella säljare och köpare av vår verksamhet:
Vi kan också dela personuppgifter med tredje part i samband med, eller under förhandlingar om, någon
sammanslagning, försäljning av tillgångar, konsolidering eller omstrukturering, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår
affärer av eller in i ett annat företag.


2.6 Cookies
Vi kan få information om din allmänna internetanvändning genom att använda en cookie som lagras på
hårddisken på din dator. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk
kör. Se vår cookiepolicy (https://www.bunker-ex.com/cookies/) för mer information.


2.7 Datalagring

Vi kommer att behålla din information så länge det är nödvändigt för att ge dig de tjänster du har
begärs från oss eller så länge som vi rimligen kräver att behålla informationen för vår lagliga
affärsändamål, till exempel i syfte att utöva våra lagliga rättigheter eller där vi har tillåtelse att
do. Vi har en policy för datalagring och letar efter sätt att minska mängden information vi
hålla om dig och hur lång tid vi behöver för att behålla det. Till exempel upprätthåller vi en undertryckning
lista över e-postadresser till personer som inte längre vill bli kontaktade av oss. Så att vi kan följa
med deras önskemål måste vi lagra denna information permanent.


3.0 Dina rättigheter och hur du utövar dem


3.1 Dina rättigheter
Det är dina personuppgifter och du har vissa rättigheter relaterade till dem. När det kommer till marknadsföring
kommunikation, kan du be oss att inte skicka dessa när som helst: följ bara avregistreringen
instruktioner som finns i marknadskommunikationen, eller skicka din förfrågan till team@bunker-ex.com
(mailto:team@bunker-ex.com).


Du har även rättigheter till:
– veta vilka personuppgifter vi har om dig och för att se till att de är korrekta och uppdaterade; – begäran
en kopia av dina personuppgifter, eller be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller radera dem; – föremål
till vår fortsatta behandling av dina personuppgifter.


Du kan utöva dessa rättigheter när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till team@bunker-ex.com
(mailto:team@bunker-ex.com).


Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen meddela oss genom att skicka en
e-post till team@bunker-ex.com (mail till:team@bunker-ex.com). Vi kommer att granska och undersöka din
klagomål och försöka återkomma till dig inom en rimlig tidsram. Du kan också klaga till din

lokal dataskyddsmyndighet. De kommer att kunna ge dig råd om hur du lämnar in ett klagomål.


3.2 Hur du utövar dina rättigheter


För att utöva dessa rättigheter, eller andra rättigheter du kan ha enligt tillämpliga lagar, vänligen kontakta oss på
team@bunker-ex.com (mailto:team@bunker-ex.com).


Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din
rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att
se till att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kanske också
kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.


Vår kund är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som behandlas av våra tjänster. Som vår kunds
databehandlare kommer vi endast att behandla dina personuppgifter enligt instruktioner från vår kund. Du kommer behöva
kontakta vår kund direkt om du vill utöva dina rättigheter i förhållande till de uppgifter som behandlas av vår
service. Om du kontaktar oss direkt angående dina rättigheter kommer vi att meddela vår kund så snart som möjligt
rimligen genomförbart och, med hänsyn till behandlingens karaktär, kommer vi att bistå den personuppgiftsansvarige
genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, för att möjliggöra fullgörandet av sin skyldighet gentemot dig
med hänsyn till dina rättigheter.


Du behöver inte betala en avgift för att få en kopia av de personuppgifter som vi har åt dig (eller för att utnyttja
någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad,
repetitiva eller överdrivna. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under dessa omständigheter.
Vi kommer att försöka svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid för oss
än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I denna
fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.


4.0 Ändringar av vår policy

BunkerEx förbehåller sig rätten att ändra denna policy när som helst men vi kommer att försöka meddela detta när vi gör det
så via mail. Vi kommer att publicera den uppdaterade integritetspolicyn på vår webbplats. Ändringar av policyn träder i kraft
från det att policyn publiceras på vår hemsida.


5.0 Kontakta oss
Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen maila oss på team@bunker-ex.com
(mail till:team@bunker-ex.com).

Kontakt (https://www.bunker-ex.com/contact/) | Karriärer (https://www.bunker-ex.com/careers/) | Villkor
av användning (https://www.bunker-ex.com/terms) | Integritetspolicy (https://www.bunker-ex.com/privacy) |
Cookiepolicy (https://www.bunker-ex.com/cookies/) | BunkerEx Limited © 2019.

bottom of page