top of page

BunkerEx Användarvillkor

1.0 Villkor för webbplatsanvändning


Den här sidan (tillsammans med de dokument som hänvisas till på den) berättar om användarvillkoren för vilka du kan använda vår webbplats www.bunker-ex.com ("Sajten"), oavsett om du är gäst eller registrerad användare. Läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår sida anger du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, vänligen avstå från att använda vår webbplats.

2.0 Information om oss

www.bunker-ex.com är en webbplats som drivs av BunkerEx Limited ("BunkerEx", "vi" eller "oss"). Vi är registrerade i England och Wales under företagsnummer 10229926 och har vårt registrerade kontor på 85 Great Portland Street, London W1W 7LT, Storbritannien.

BunkerEx tillhandahåller en webbplatsplattform för att underlätta leveransen av marint bränsle mellan plattformsanvändare och bränsleleverantörer.


3.0 Hur BunkerEx fungerar

BunkerEx är en plattform som introducerar människor som vill köpa marint bränsle till sitt fartyg  (”Kunder”) till leverantörer som specialiserar sig på leverans av marint bränsle på grundval av detta (”Leverantörer”). Vi gör det enkelt för kunder att hitta leverantörer som kan leverera marint bränsle till deras behov och sedan använda vårt handelssystem för att få konkurrenskraftiga priser. Om Kunden samtycker ingår Kunden och Leverantören ett leveransavtal direkt. Leveransavtal träffas uteslutande mellan Kunder och Leverantörer. BunkerEx tar ut en fast, i förväg överenskommen provision från leverantören för introduktionen.

Kunder och leverantörer delar ansvaret för att säkerställa problemfria transaktioner som görs på webbplatsen medan de är helt och ensamma ansvariga för riktigheten av de registrerade villkoren för deras företag. BunkerEx tar absolut inget ansvar för denna transaktion, utan är bara en facilitator. Alla anspråk relaterade till en transaktion kommer att lösas mellan Kunden och Leverantören.

Kunder och leverantörer är ansvariga för att följa alla lagar och förordningar som är tillämpliga på försäljning och transport av marint bränsle. BunkerEx skyldighet är att sammanföra parterna endast i syfte att ingå leveransavtalet. BunkerEx frånsäger sig allt ansvar som härrör från eller relaterat till leveransavtal i den utsträckning som lagen tillåter.

4.0 Leverantörer och avgifter

 

BunkerEx ansvarar inte för uppförandet av någon potentiell kund under förhandlingarna om ett leveransavtal.

 

Leverantörer accepterar att varje beslut att tillhandahålla en tjänst till en viss Kund fattas enbart av Leverantören utan några representationer, garantier eller uttalanden från BunkerEx.

 

Om du är en leverantör lämnar du ett erbjudande via BunkerEx till en kund som kommer att acceptera eller avvisa erbjudandet via webbplatsen. Om erbjudandet accepteras kommer Leverantören att ingå ett leveransavtal med Kunden enligt specifika villkor som förhandlas fram mellan Leverantören och Kunden.

 

Genom att gå med i BunkerEx samtycker leverantörer till att betala en i förväg överenskommen fast avgift i USD per ton marint bränsle som levereras till kunder som har introducerats via BunkerEx. Betalning ska ske 30 kalenderdagar efter utfärdande av faktura om inget annat anges.

 

Leverantörer är ansvariga för att betala alla avgifter och tillämpliga skatter som är associerade med våra webbplatser, tjänster, applikationer och verktyg med en giltig betalningsmetod före betalningens förfallodatum. Om din betalningsmetod misslyckas eller om ditt konto har förfallit, kan vi ta ut avgifter med andra inkassomekanismer (detta inkluderar inkassobyråer och juridisk rådgivning). Dessutom kan vi stänga av eller begränsa dig från att använda våra webbplatser, tjänster, applikationer och verktyg tills full betalning har gjorts.

 

Vi kan välja att tillfälligt ändra avgiften för våra tjänster för reklamevenemang eller nya tjänster, och sådana ändringar är effektiva när vi publicerar det tillfälliga kampanjevenemanget eller den nya tjänsten på webbplatsen eller i våra applikationer. Leverantörer kommer att meddelas om varje ändring innan ändringen görs.

5.0 Handelsåtagande

 

Både kunder och leverantörer är ansvariga för att läsa hela förteckningen över marin eldningsolja, inklusive eventuella ytterligare villkor som kunden eller leverantören tillhandahåller, innan antingen:

 

5.1 Kunden accepterar ett erbjudande från Leverantören.

5.2 Leverantören accepterar en "Firm Counter" eller "Målpris" gjord av Kunden.

 

Om inte annat anges, scenarierna i paragrafer5.1 och 5.2förbinder kunderna att köpa bränslet från leverantören och förbinder sig leverantörerna att leverera bränslet till kunden under de angivna villkoren.

 

Om du gör ett åtagande enligt klausuler5.1 och 5.2, ingår du ett juridiskt bindande avtal med motparten och du är skyldig att köpa respektive leverera det marina bränslet. Om det marina bränslet inte slutgiltigt köps på grund av kundens fel, kan avbeställningsavgifter tas ut enligt leverantörens villkor och villkor utan ansvar gentemot BunkerEx. Om köpet av marint bränsle inte slutförs på grund av fel från leverantören, accepterar BunkerEx inget ansvar i några tvister eller anspråk. BunkerEx kan försöka hjälpa till att lösa tvisten eller anspråket, men under förutsättning att de inte bär något som helst ansvar.

 

Både Kunden och Leverantören är överens om att den slutliga avräkningen av betalningen av det marina bränslet kommer att genomföras direkt, utan inblandning av BunkerEx, eftersom BunkerEx helt enkelt är en facilitator för detta köp.

Leverantörer lämnar erbjudanden enligt de villkor och villkor som de deklarerat under erbjudandeprocessen. Varje ändring av villkoren efter kundens bekräftelse anses ogiltig.

 

Genom att använda BunkerEx för att komma åt BunkerEx-databasen över leverantörer och få erbjudanden, samtycker kunderna till att de inte accepterar erbjudanden från dessa leverantörer utanför webbplatsen utan föregående skriftligt godkännande från BunkerEx.

 

Kunder och leverantörer ansvarar för all försäkring av sin egen fastighet och för försäkringar som normalt står för inköp och leverans av marina bränslen. Om en kund eller leverantör har några tvivel om vilken försäkring som krävs bör de rådfråga sina egna försäkringsgivare eller försäkringsmäklare.

 

Kunderna ansvarar för att försäkra sig om att förfrågan om marint bränsle motsvarar deras krav, både vad gäller den specifika kvaliteten på marint bränsle och vad gäller kvantiteten. BunkerEx garanterar inte att marinbränslet är lämpligt för kundens ändamål eller att det är fritt från några defekter eller laster.

 

Leverantörer är ansvariga för lagligheten, riktigheten och fullständigheten i beskrivningen av alla egenskaper och relaterade villkor som publiceras på webbplatsen. BunkerEx frånsäger sig allt ansvar för lagligheten, riktigheten eller fullständigheten av alla erbjudanden som lämnats av leverantörer och för alla föreslagna kontrakt som av någon anledning inte fullföljs.

 

 

6.0 Allmänna villkor

 

BunkerEx tillhandahåller inte vid något tillfälle, eller utger sig för att tillhandahålla, några råd eller rådgivningstjänster till kunder, leverantörer eller någon annan part, i synnerhet med avseende på de kommersiella, finansiella, juridiska eller andra konsekvenser av något leveransavtal. BunkerEx frånsäger sig allt ansvar avseende tillhandahållande av rådgivning avseende marint bränsle. Kunder och leverantörer accepterar att BunkerEx roll inte är begränsad till mer än en facilitator.

 

BunkerEx förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ta bort från webbplatsen allt olagligt, felaktigt eller vilseledande innehåll, inklusive allt som enligt dess åsikt är skadligt för BunkerEx goodwill eller goodwill som är knuten till webbplatsen, utan föregående meddelande.

 

BunkerEx lämnar inga garantier för att något särskilt resultat uppnås eller erhålls, eller kan uppnås eller erhållas, från användningen av webbplatsen och introduktionen av en potentiell kund till leverantören.

7.0 Tillgång till vår webbplats

 

Tillgång till vår webbplats är tillåten på tillfällig basis, och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra den tjänst vi tillhandahåller på vår webbplats utan förvarning (se nedan). Vi kommer inte att hållas ansvariga om vår sida av någon anledning är otillgänglig när som helst eller under någon period.

 

Från tid till annan kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av vår webbplats, eller hela vår webbplats, till användare som har registrerat sig hos oss.

 

Om du väljer, eller om du förses med, en användaridentifikationskod, lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsprocedurer, måste du behandla sådan information som konfidentiell och du får inte avslöja den till någon tredje part. Vi har rätt att när som helst inaktivera alla användaridentifieringskoder eller lösenord, oavsett om de har valts av dig eller tilldelats av oss, om du enligt vår åsikt har underlåtit att följa någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor.

 

Du är ansvarig för att göra alla arrangemang som krävs för att du ska få tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som går in på vår sida via din internetanslutning är medvetna om dessa villkor och att de följer dem.

8.0 Immateriella rättigheter

 

Vi är ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter på vår webbplats och i det material som publiceras på den. Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är reserverade. Du kan skriva ut en kopia, och kan ladda ner utdrag, av alla sidor från vår webbplats för din personliga referens och du kan uppmärksamma andra inom din organisation på material som publiceras på vår webbplats.

 

Du får inte modifiera papperskopior eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från medföljande text.

 

Vår status (och för alla identifierade bidragsgivare) som författare till material på vår webbplats måste alltid erkännas.

 

Du får inte använda någon del av materialet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att erhålla en licens för att göra det från oss eller våra licensgivare.

 

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor, kommer din rätt att använda vår webbplats att upphöra omedelbart och du måste, efter vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av materialet du har gjort.

 

 

9.0 Avstängning och uppsägning

 

Vi avgör, efter eget gottfinnande, om det har skett ett brott mot denna policy genom din användning av vår webbplats. När ett brott mot denna policy har inträffat kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser lämpliga.

 

Underlåtenhet att följa policyn för acceptabel användning utgör ett väsentligt brott mot dessa villkor på vilket du har tillåtelse att använda vår webbplats, och kan leda till att vi vidtar alla eller någon av följande åtgärder:

 

 • Omedelbart, tillfälligt eller permanent upphävande av din rätt att använda vår webbplats.

 • Omedelbar, tillfällig eller permanent borttagning av alla inlägg eller material som du laddat upp till vår webbplats.

 • Utfärdande av en varning till dig.

 • Rättsliga förfaranden mot dig för ersättning av alla kostnader på ersättningsbasis (inklusive, men inte begränsat till, rimliga administrativa och juridiska kostnader) till följd av överträdelsen.

 • Ytterligare rättsliga åtgärder mot dig.

 • Utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi rimligen anser är nödvändigt.

 

Vi utesluter ansvar för åtgärder som vidtas som svar på brott mot denna policy för acceptabel användning. Svaren som beskrivs i denna policy är inte begränsade, och vi kan vidta andra åtgärder som vi rimligen anser lämpliga.

10.0 Reliance on Information Posted

 

Kommentarer och annat material som läggs upp på vår webbplats är inte avsett att utgöra råd om vilket man bör lita på. Vi frånsäger oss därför allt ansvar och ansvar som härrör från eventuell tillit till sådant material av alla besökare på vår webbplats, eller av någon som kan få information om något av dess innehåll.

11.0 Vår webbplats ändras regelbundet

 

Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats regelbundet och kan ändra innehållet när som helst. Om behovet uppstår kan vi stänga av åtkomsten till vår webbplats eller stänga den på obestämd tid. Allt material på vår webbplats kan vara inaktuellt vid varje given tidpunkt, och vi är inte skyldiga att uppdatera sådant material.

12.0 Vårt ansvar

 

Materialet som visas på vår webbplats tillhandahålls utan några garantier, villkor eller garantier för dess riktighet. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, utesluter vi, andra medlemmar i vår grupp av företag och tredje parter som är anslutna till oss härmed uttryckligen:

 

Alla villkor, garantier och andra villkor som annars kan vara underförstådda av lagar, sedvanelag eller lagar om aktiekapital.

 

Allt ansvar för direkt, indirekt eller följdförlust eller skada som åsamkats någon användare i samband med vår webbplats eller i samband med användningen, oförmågan att använda eller resultatet av användningen av vår webbplats, alla webbplatser som är länkade till den och allt material som publicerats på den, inklusive:

 

 • förlust av inkomst eller inkomst;

 • förlust av affärer;

 • förlust av vinst eller kontrakt;

 • förlust eller korruption av data;

 • förlust av goodwill;

 • bortkastad lednings- eller kontorstid;

 

oavsett om det orsakas av skadestånd (inklusive vårdslöshet), avtalsbrott eller annat, även om det är förutsebart.

 

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet, inte heller vårt ansvar för bedräglig felaktig framställning eller felaktig framställning av en grundläggande fråga, eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

13.0 Information om dig och dina besök på vår sida

 

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår privata policy. Genom att använda vår webbplats samtycker du till sådan behandling och du garanterar att all information som du tillhandahåller är korrekt.

14.0 Transaktioner som genomförs via vår webbplats

 

Transaktioner som görs via vår webbplats eller som ett resultat av besök som du gjort styrs enbart av villkoren i det individuella leveransavtal som överenskommits mellan användarna av webbplatsen.

15.0 Ladda upp material till vår webbplats

 

Närhelst du använder en funktion som låter dig ladda upp material till vår webbplats, eller för att ta kontakt med andra användare av vår webbplats, måste du följa innehållsstandarderna som anges i vår policy för acceptabel användning. Du garanterar att alla sådana bidrag överensstämmer med dessa standarder, och du håller oss skadeslösa för eventuella brott mot denna garanti.

 

Allt material som du laddar upp till vår webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och icke-proprietärt, och vi har rätt att använda, kopiera, distribuera och avslöja för tredje part sådant material för alla ändamål. Vi har också rätt att avslöja din identitet till tredje part som hävdar att allt material som lagts upp eller laddas upp av dig till vår webbplats utgör ett brott mot deras immateriella rättigheter eller deras rätt till integritet.

 

Vi kommer inte att vara ansvariga, eller ansvariga gentemot någon tredje part, för innehållet eller riktigheten i något material som publicerats av dig eller någon annan användare av vår webbplats.

 

Vi har rätten att ta bort allt material eller inlägg du gör på vår webbplats om, enligt vår åsikt, sådant material inte följer innehållsstandarderna som anges i vår policy för acceptabel användning.

16.0 Virus, hacking och andra brott

 

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår sida, servern på vilken vår sida är lagrad eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår sida. Du får inte attackera vår webbplats via en denial-of-service-attack eller en distribuerad denial-of-service-attack.

 

Genom att bryta mot denna bestämmelse skulle du begå ett brott enligt Computer Misuse Act 1990. Vi kommer att rapportera alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av ett sådant intrång upphör din rätt att använda vår sida omedelbart.

 

Vi kommer inte att hållas ansvariga för någon förlust eller skada orsakad av en distribuerad denial-of-service attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat proprietärt material på grund av din användning av vår webbplats eller till din nedladdning av material som publicerats på den eller på någon webbplats som är länkad till den.

17.0 Länka till vår webbplats

 

Du får länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det, men du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att det antyder någon form av association , godkännande eller godkännande från vår sida där det inte finns något.

 

Du får inte skapa en länk från någon webbplats som inte ägs av dig.

 

Vår webbplats får inte vara inramad på någon annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av vår webbplats än hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka länkningstillstånd utan föregående meddelande. Webbplatsen som du länkar från måste i alla avseenden följa innehållsstandarderna som anges i vår policy för acceptabel användning.

 

Om du vill använda något annat material på vår webbplats än det som anges ovan, vänligen rikta din begäran tillteam@bunker-ex.com.

18.0 Länkar från vår webbplats

 

Där vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser tillhandahållna av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för din information. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem.

 

19.0 Anti-mutor och Anti-korruption

 

Varje part förbinder sig att (och ska implementera adekvata processer och förfaranden för att säkerställa att dess leverantörer och underleverantörer ska) i förhållande till detta avtal och dess ämne:

 

(a)     _cc781905-5cde-3194-bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bad5c_cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bad5c_cf58d_ som inte kan anses vara underåriga eller brittiska som inte är skyldiga att agera, kan inte anses vara offentlade eller britade lag 2010; och

 

(b)     _cc781905-5cde-3194-bb3c_f58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3c_f58d_ eller ge någon som helst gåva eller ge någon som helst gåva eller ge någon som helst gåva eller inte överenskomma någon som helst gåva för att ha gjort eller förlåta att göra, eller för att ha gjort eller inte gjort, någon handling i relation till Avtalet (annat än vad som anges i detta Avtal).

 

20.0 Jurisdiktion och tillämplig lag

 

Engelska domstolar kommer att ha exklusiv jurisdiktion över alla anspråk som uppstår från, eller relaterade till, ett besök på vår webbplats.

 

Dessa användarvillkor och alla tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dem eller deras ämne eller bildande (inklusive icke-kontraktuella tvister eller anspråk) ska regleras av och tolkas i enlighet med lagen i England och Wales.

21.0 Variationer

 

Vi kan när som helst revidera dessa användarvillkor genom att ändra denna sida. Du förväntas titta på den här sidan då och då för att uppmärksamma eventuella ändringar vi gjort, eftersom de är bindande för dig. Vissa av bestämmelserna i dessa användarvillkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras någon annanstans på vår webbplats.

22.0 Dina bekymmer


Om du har några funderingar angående material som visas på vår webbplats, vänligen kontaktateam@bunker-ex.com.

 


 

bottom of page